Til interesseorganisationer


Til organisationer der har nuværende og

tidligere anbragte som hel- eller delmålgruppe


TABUKA tilbyder et gratis to-tre timers oplæg baseret på de sidste syv års erfaringer med at læse børnesagsakter sammen med mennesker med anbringelsesbaggrund. Oplægget tilbydes organisationens målgruppe og ansatte og frivillige. Uanset om man var anbragt eller arbejder med målgruppen, kan oplægget give inspiration til, hvilket blik man kan have på beskrivelser af ens barndoms- og ungdomsliv som anbragt, eller hvordan man kan støtte den enkeltes oplevelse af og reaktioner på at læse sine børnesagsakter.


Gennem korte oplæg og eksempler fra børnesagsakter gives der bud på hvordan man kan læse sine børnesagsakter med empati og omsorg for sig selv som barn og ung og få en forståelse for hvorfor man tænkte, følte, reagerede og handlede som man gjorde.


Uanset om man har læst sine børnesagsakter eller overvejer det, giver oplægget mulighed for at reflektere over hvad der var årsagen til at ens forældre ikke kunne varetage forældrerollen eller blive bekræftet i, at forældrene var skadelige for ens psykiske udvikling og tillid til omverdenen. Omvendt kan sagsakterne også give en forståelse for, at der var gode grunde til forældrenes svigt. F.eks. psykisk sygdom eller forældrenes egne opvækstvilkår.


Den samme refleksion gælder også de voksne i anbringelseshjemmet. Uanset om man var anbragt for mange år siden eller i nutiden, kan man være blevet mødt af uetisk og dårlig pædagogik, der kan vedligeholde eller direkte skade ens udvikling yderligere. Eller det modsatte, at der faktisk var nogle voksne, der var omsorgsfulde og hjalp og støttede.


Uetisk og dårlig pædagogik klan afsløres og bekræftes i måden personen er beskrevet på. F.eks. kan man opleve sig selv og sin adfærd beskrevet i et groft og stigmatiserende sprog. Sådanne ukærlige beskrivelser vidner altid om, at de voksne overså de bagvedliggende og reelle årsager, til barnets eller den unges adfærd og handlinger og at de skyldes de omsorgssvigt og overgreb, der lå forud for anbringelsen. I værste fald kunne dette lede til at man blev diagnostiseret med en personligheds- eller adfærdsforstyrrelse. 


Oplægget vil blandt andet tage udgangspunkt i disse to fakta:


Vi er alle kommet uforskyldt

til vores destruktive og selvdestruktive adfærd.


Vi har alle gode grunde til at handle som vi gør.


Der er en sammenhæng med de tanker og følelser og den adfærd

der præger vores barndoms-, ungdoms- og voksenliv

og den adfærd vores forældre og andre omsorgspersoner

mødte os med som børn og unge.


For mere informaition: "Læs ikke dine sagsakter alene".


Kontakt:

Bente Nielsen

Mail: bente@tabuka.dk

Telefon: 2446 0028

unsplash