TABUKA

Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte

Om TABUKA

TABUKA blev stiftet i februar 2006 og er den første socialpolitiske forening herhjemme for og med personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet af sociale årsager. TABUKA er en frivillig ikke statslig organisation (NGO). Bestyrelsesmedlemmerne var selv anbragt i barndommen.


Vi arbejder for at sikre, at en barndom med omsorgssvigt og anbringelse ikke får livslange, negative konsekvenser. Det gør vi ved at udvikle og drive projekter, der styrker den enkeltes identitet og giver indsigt i, at livet kan leves ikke blot på trods af men også i kraft af, hvad man var udsat for i barndommen. I de projekter der har elementer af terapeutisk bearbejdning af fortidens traumer, er tilgangen metoder og teorier der bygger på bl.a. narrativ tilgang og neuroaffektiv udviklingspsykologi.


I TABUKA tror vi på, at viden og erfaringer, der fremmer nuværende og tidligere anbragte liv, skal deles og gøres brugbar. Det gør vi ved at tale anbragtes sag i offentlige medier, ved relevante konferencer med oplæg og workshops og som undervisere på temadage og på socialfaglige uddannelser. Derudover også i dialog med beslutningstagere og politikere.TABUKAs projekter

Fra 2005 og frem til i dag

Retten til egen historie

Aktuelt fireårigt projekt der afsluttes i juni 2026.

Læs om projektet under menupunktet 'Retten til egen historie'

Blikke fra dem du skriver om

Børn og unges aktindsigt


Bog af Mette Larsen mfl. Akdemisk forlag 2022. 

Finasieret af Pædagogernes udviklingsfond.


Blikke fra dem du skriver om, giver indblik i, hvordan soci-alrådgivere og andre professionelle kan skrive respektfuldt om børn og unge, og hvordan de kan inddrage børn og unge i skriveprocessen. Dette vil styrke børnenes rettigheder og gøre det muligt for børnene, senere i livet, at genkende sig selv i de mange sagsakter.


Bogen bygger på interviews med tidligere anbragte, som giver et unikt indblik i, hvordan unge og voksne husker tilbage på, hvordan det var at blive skrevet om som barn, og hvordan de som voksne oplever at møde sig selv som barn i de skriftlige dokumenter - en oplevelse, der kan være både hård og traumatiserende.


Læs mere om bogen her.


Mit liv - min sag

Opsporing af sagsakter

Frivilligt projekt som blev gennemført fra marts 2016 til april 2017. 

Projektet dannede baggrund for tilblivelsen af Mikado.

TABUKA formål var at kortlægge tidligere anbragtes adgang til selv at opspore deres børnesagsakter. Det viste sig at være vanskeligt og krævende, og det betød at flere  opgav undervejs og måtte søge bistand hos en ekspert i Mikados styregruppe.

Da projektperioden sluttede, var der flere der måtte sande, at deres sagakter ikke fandtes mere. De var blevet destru-eret i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det var et tab for dem.

De som, ved egen indsats - og for nogle med hjælp - mod-tog deres sagsakter, var efterladte med, at måtte nøjes med det de modtog. De manglede sagsakter fra perioder af deres anbringelsesliv, som ikke kunne opspores.

Formålet var også at afklare, hvad man kan kræve af syste-met for at sikre, at sagsakter skal bevares og kan opsøges uden at skulle betale for det.

I dag bevares alle børnesagsakter og det er gratis at få hjælp i arkiverne til at finde dem.

Læs Mit liv - min sag rapporten her.

Mikado

Opsporing af sagsakter og bearbejdning af indholdet.


Finansieret af Satspuljen i efteråret 2016 til juni 2018.


Mikado formål var baseret på Mit liv - min sags erfaringer.

Siden er under redigering.

TABUKA bogen

Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen


TABUKA’s bog ’Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge’ blev udgivet af Pædagogisk Forlag i 2005. Bogen er udsolgt fra forlaget og kan i dag erhverves som e-bog på Forlaget Frydenlund.


Bogen var epokegørende, da det var første gang, tidligere anbragte systematisk (i modsætning til anekdotisk) udtalte sig, og projektet blev hurtigt en af de vigtigste kilder til  fagprofessionelle og politikere. På baggrund af arbejdet med bogen dannedes Landsforeningen TABUKA i 2006. Flere af de 39 informanter i bogen, holdt i mange år utallige oplæg, foredrag og workshops på konferencer og temadage. Bestyrelsesmedlemmerne deltog i socialfaglige og -politiske følgegrupper, og var og er høringspart for relevant lovgivning.


Læs her projektgruppens konklusioner, som er en opsamling af de 39 tidligeres anbragtes vigtigste pointer og erfaringer fra TABUKA bogen.


TABUKA - vi skaber viden til deling

Kontakt TABUKA


Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål.

Mail: tabuka@tabuka.dk.


Formand Sisse Bøgild

Mail: sisse@tabuka.dk

Telf: +45 4085 5524


Næstformand Bente Nielsen

Mail: bente@tabuka.dk

Telf: +45 2446 0028

Bestyrelsesmedlemmer


Christina Marker Olsen

Mail: christina@tabuka.dk

Telf: +45 6013 6440


Svend Bladt

Mail: svend@tabuka.dk

Telf: +45 2214 1060unsplash