Vedtægter og Formål

Dato: 22. maj 2011
§ 1 Navn og hjemsted
A. Foreningens navn er TABUKA.
B. Foreningen er hjemmehørende i Københavns kommune.
§ 2 Formål og opgaver
Det er formålet med foreningen at arbejde for at forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge. Dette skal ske ved at arbejde for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør for nuværende og tidligere anbragte og ved at samarbejde med andre foreninger, grupper og personer, der ønsker at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes livsvilkår.
Foreningen har følgende hovedopgaver:
– at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår individuelt og kollektivt, så de får de bedst mulige betingelser for at klare deres liv socialt- og familiemæssigt og i forhold til bolig, uddannelse og arbejde.
– at være med til at repræsentere anbragte og tidligere anbragte børn og voksne i forhold til myndigheder, anbringelsessteder og offentligheden.
– at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som på anden vis har brug for hjælp fra det offentlige, for at sikre børnene den bedst mulige barndom.
– at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge samt de, der lever under belastende forhold uden at være anbragt. Deltage i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejde med foreninger og personer i ind- og udland, der også arbejder for at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes forhold.
– at støtte eksisterende (og kommende) organisationer og institutioner for nuværende og tidligere anbragte – herunder de nuværende og kommende Baglandet  – og at styrke kendskabet til dem blandt nuværende og tidligere anbragte.”
§ 3. Tilhørsforhold
Foreningen er uafhængig af myndigheder, politiske partier og religiøse bevægelser. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om foreningens medlemskab af andre foreninger/organisationer.
§ 4. Ansvarsforhold
Medlemmer af foreningen og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens aktiviteter.
§ 5. Medlemmer
Som ordinære medlemmer kan optages personer, der enten er eller har været anbragt udenfor hjemmet.
Personer, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlemmer.
Foreninger og institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål, kan tegne et institutionsmedlemsskab
Ansatte i foreningen kan også være medlemmer, hvis de opfylder betingelserne for medlemskab.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned. Ved restance mere end 3 måneder efter kontingentets forfald bortfalder medlemskabet. Nyt medlemskab kan kun erhverves, når tidligere restance er betalt.
§ 6. Kontingent
Foreningen opkræver kontingent for henholdsvis ordinære medlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. Kontingenterne vedtages på generalforsamlingen.
§ 7. Landsorganisation og regionale afdelinger
Generalforsamlingen kan beslutte at etablere regionale afdelinger.
§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Dato for næste generalforsamling fastlægges af generalforsamlingen. Indkaldelse finder sted per brev eller e-mail med mindst fire ugers varsel.
Alle foreningens medlemmer inviteres til generalforsamlingen – både ordinære medlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. Stemmeberettigede og valgberettigede er kun ordinære medlemmer. Øvrige medlemmer har taleret, og de kan vælges som revisor.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Vedtagelse af budget for foreningen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Vedtagelse af dato for næste generalforsamling
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fem uger før generalforsamlingen. De udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3-flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter beslutning med almindeligt flertal, og den skal indkaldes, hvis 1/3 af de ordinære medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden fremsætter krav om det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes da med mindst seks ugers varsel efter beslutningen i bestyrelsen eller modtagelsen af kravet fra medlemmerne.
Indkaldelsen finder sted pr. brev eller e-mail med angivelse af dagsorden.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de forslag, der står på den udsendte dagsorden. Der gælder de samme regler som ved ordinær generalforsamling m.h.t. stemmeret, taleret, beslutningsdygtighed og beslutninger.
§ 10. Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Fire af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år i lige år. De tre andre medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ved hver generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen. Den, der får størst stemmetal er første suppleant, den anden er anden suppleant.
Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide, indtræder først første suppleant og derefter anden suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem melder afbud til et bestyrelsesmøde uden dog at afgå som medlem, indkaldes den relevante suppleant til dette møde.

Efter generalforsamlinger i lige år vælger bestyrelsen af sin midte en formand for to år. Bestyrelsen vælger også af sin midte en kasserer og konstituerer i øvrigt sig selv. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller i alt tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst to ugers varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller indkaldte suppleanter er til stede.
Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmødet. Det lægges på foreningens hjemmeside som orientering til medlemmerne. Det godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 11 Kontakt med andre organisationer for anbragte og tidligere anbragte
Foreningen kan etablere kontakt til andre organisationer til støtte for tidligere og nuværende anbragte. Der skal etableres kontakt til Baglandet i Købehavn, Baglandet i Århus og De 4 Årstider. Det kan aftales at samarbejde med disse organisationer, herunder om løsning af opgaver.
§12 Arbejdsgrupper og udvalg
Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. Kun generalfor-samlingen kan opløse arbejdsgrupper eller udvalg, som generalforsamlingen har nedsat.
§13 Regnskab, revision og prokura
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Revision foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Generalforsamlingen kan vedtage, at revisionen skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Prokura har formanden og kassereren.
§ 14 Ændringer af vedtægterne
Ændringer af foreningens vedtægter besluttes af generalforsamlingen eller af en ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændringer skal fremgå af dagsordenen, og forslaget skal udsendes til medlemmerne otte uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest ni uger før generalforsamlingen.
Vedtagelse af ændringsforslag kræver 2/3-flertal af de fremmødte. Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 15 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun besluttes af den ordinære generalforsamling. Forslag om opløsning skal fremgå af dagsordenen, og det skal udsendes sammen med dagsorden senest otte uger før generalforsamlingen.
Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræver 2/3-flertal af de fremmødte. Afstemningen er skriftlig. Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 16 Formuens anvendelse
Ved opløsning af foreningen skal dens formue anvendes til et formål, der svarer til foreningens formål. Anvendelsen besluttes på generalforsamlingen.
§ 17 Ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft straks ved deres vedtagelse.